Friday, May 05, 2006

Ibat-ibang relihiyon ng mga Pilipino

A.Subject Name:Makabayan(Sibika at kultura)
B.Lesson Reference no. Unang baitang
C.Lesson Title:Ibat-ibang relihiyon ng mga Pilipino
D.Lesson Description:
Naipaliliwanag na ang pagmamahal sa panginoon ay nakatutulong sa pagkakaisa ng
mga Pilipino
E.Learning Outcomes:
1.Natutukoy ang sariling relihiyon at ng ibang Pilipino
2.Naiisa-isa ang mga pook sambahan ng mga Pilipino
3.Nakapagbibigay galang sa mga pook sambahan ng mga Pilipino
F.Learning Presentation:Awit
G.Learning Activity:
Anu-ano ang mga relihiyon na natutuhan ninyo sa araw na ito?
Ano ang masasabi ninyo sa relihiyon ng mga Pilipino?Ito ba ay magkakatulad o
magkakaiba
H.Learning Evaluation:
Tingnan sa www.prongo.com
I.Assignment:
Itala ang mga bagay na nakikita ninyo sa loob ng inyong pook-sambahan

Thursday, May 04, 2006

Mga Pangunahing Pangangailangan ng Pamilya

A.Subject Name:Makabayan(sibika at kultura)
B.Lesson Reference no. : Unang baitang
C.Lesson Title: Mga Pangunahing Pangangailangan ng Pamilya
D.Lesson Description:
Natatalakay ang kahalagahan ng pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan ng
pamilya
E.Learning Outcomes:
1.Naiisa-isa ang mga pangunahing pangangailangan ng pamilya
2.Nakikilala na ang pagkain,damit at tirahan ay mga pangunahing
pangangailangan
3.Naiguguhit ang mga pangunahing pangangailangan
F.Learning Presentation:
Mga larawan ng pangunahing pangangailangan
G.Learning Activity:
Iguhit ang pangunahing pangangailangan natin upang mabuhay
H.Learning Evaluation:
Tingnan sa www.prongo.com
I.Assignment:
Iguhit o magdikit ng larawan ng:
1.Tahanan na nais mong tirhan kapag malaki ka na.
2.Gusto mong pagkaing pampalusog
3.Damit na angkop sa pagpasok,paglalaro at pagtulog