Thursday, May 04, 2006

Mga Pangunahing Pangangailangan ng Pamilya

A.Subject Name:Makabayan(sibika at kultura)
B.Lesson Reference no. : Unang baitang
C.Lesson Title: Mga Pangunahing Pangangailangan ng Pamilya
D.Lesson Description:
Natatalakay ang kahalagahan ng pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan ng
pamilya
E.Learning Outcomes:
1.Naiisa-isa ang mga pangunahing pangangailangan ng pamilya
2.Nakikilala na ang pagkain,damit at tirahan ay mga pangunahing
pangangailangan
3.Naiguguhit ang mga pangunahing pangangailangan
F.Learning Presentation:
Mga larawan ng pangunahing pangangailangan
G.Learning Activity:
Iguhit ang pangunahing pangangailangan natin upang mabuhay
H.Learning Evaluation:
Tingnan sa www.prongo.com
I.Assignment:
Iguhit o magdikit ng larawan ng:
1.Tahanan na nais mong tirhan kapag malaki ka na.
2.Gusto mong pagkaing pampalusog
3.Damit na angkop sa pagpasok,paglalaro at pagtulog

0 Comments:

Post a Comment

<< Home